Studnia wczesnośredniowieczna z Wągrowca

W czerwcu 2013 roku przeprowadzono badania archeologiczne w związku z budową budynku mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego w Wągrowcu – na terenie nowo powstającego osiedla domów jednorodzinnych. Podczas badań rozpoznano fragment osady wczesnośredniowiecznej, zadokumentowano między innymi 9 obiektów – jam gospodarczych i dołków posłupowych.

Ryc. 1.

Najciekawszym odkryciem stały się jednak dość dobrze zachowane relikty studni. Około 1 m od stropu wkopu studziennego natrafiono na fragment kamiennego żarna (ryc. 4), nieco niżej odsłonięto pozostałości kwadratowej w zarysie cembrowiny (jej wymiary to: 0,75×0,75 m), zbudowanej z dranic, ustawionych pionowo, na styk (ryc. 1-3).

Ryc. 2.
Ryc. 3.

Dolne końce elementów drewnianych zostały zaostrzone i wbite w piaszczyste podłoże (ryc.2, 3). Przed zapadnięciem się całej konstrukcji do środka, zabezpieczała pozioma drewniana rama wykonana z połówek belek i umieszczona po wewnętrznej stronie cembrowiny. Warto dodać, że podobne, proste rozwiązanie konstrukcyjne, stosowane było dość często na terenie Słowiańszczyzny Zachodniej w okresie od VII/VIII – XIII wieku.

W trakcie badań pozyskano wprawdzie niewielką ilość fragmentów naczyń, pozwalają one jednak określić okres funkcjonowania osady na IX – 1. połowę X wieku (ryc. 5). Być może precyzyjniejsze datowanie czasu użytkowania studni będzie możliwe po przeprowadzeniu analiz dendrochronologicznych odkrytych elementów drewnianych.

Ryc. 4.
Ryc. 5.

[Autor: Marcin Krzepkowski]