UWAGA TWÓRCY SZTUKI LUDOWEJ!

UWAGA MŁODZI TWÓRCY SZTUKI LUDOWEJ

I ICH INSTRUKTORZY Z ZIEMI PAŁUCKIEJ!!!!

W związku z panującym stanem epidemii w kraju, organizatorzy konkursu pt. Sztuka ludowa Pałuk w twórczości dzieci, młodzieży i ich opiekunów, podjęli decyzję o zawieszeniu konkursu do odwołania. Proponujemy aby młodzi artyści wykonywali elementy z zakresu sztuki ludowej Pałuk w miarę własnych możliwości. Jeśli tylko działalność szkół i innych instytucji kultury zostanie przywrócona do funkcjonowania sprzed wprowadzeniem stanu epidemii, wówczas organizatorzy roześlą informacje o wznowieniu działań w zakresie realizacji konkursu.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który będzie uzupełniony o konkretne daty przyjęcia prac i realizacji tego wydarzenia.

REGULAMIN XVI MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PT.

SZTUKA LUDOWA PAŁUK

W TWÓRCZOŚCI DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH OPIEKUNÓW

 1. CELE KONKURSU

Konkurs ma na celu popularyzację i ocalenie od zapomnienia tradycyjnej sztuki ludowej Pałuk, poprzez zachęcanie najmłodszego pokolenia Pałuczan do twórczości z zakresu różnorodnych dziedzin i wzorów sztuki regionu, z którego pochodzą.

 1. Dziedziny objęte konkursem

 1. Haft

 2. Rzeźba w drewnie

 3. Rzeźba w glinie

 4. Plecionkarstwo (plotki, koszyczki, ptaszki, koziołki, bransoletki, itp.)

 5. Zdobnictwo wnętrz

– wyroby z bibuły (bukiety kwiatowe, rózgi, kwiaty na kłosach, wianki, ramki do obrazów itp.)

– wyroby z ziół i suszonych kwiatów (kropidła)

– wyroby ze słomy i bibuły (pająki, ozdoby świąteczne aniołki, koszyczki)

– wycinanki z papieru (wycinanki do dekoracji półek lub firanki)

 1. Sztuka użytkowa inspirowana tradycyjną pałucką sztuką ludową.

W tej dziedzinie dozwolone jest wykonanie dowolnych prac czerpiących inspirację z dziedzin podanych w punktach 1-5.

Podstawowym kryterium oceny tych prac będzie wykorzystanie tradycyjnych wzorów pałuckich, na przykład:

– elementy haftu pałuckiego na bluzce lub płóciennej torbie (wyhaftowane lub namalowane)

– pudełko z przykrywką zdobioną wzorami kwiatów pałuckich itp.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeprowadzany jest w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych oraz instytucjach kultury (muzea, domy kultury, biblioteki) na terenie Pałuk.

 2. Uczestnicy konkursu wykonują prace charakterystyczne dla regionu pałuckiego.

 3. Konkurs obejmuje dwie kategorie:

KATEGORIA I – dzieci i młodzież (do 18 roku życia) z terenu Pałuk

KATEGORIA II – osoby dorosłe przygotowujące dzieci i młodzież do udziału w konkursie, które chcą zaprezentować swoje prace (twórcy ludowi, nauczyciele, instruktorzy domów kultury, opiekunowie itp.)

 1. Każdy uczestnik może złożyć do 3 prac w każdej z dziedzin objętych konkursem.

 2. Instytucje przystępujące do konkursu zbierają prace i po wstępnej selekcji dostarczają do jednego z organizatorów:

– Muzeum Regionalnego w Wągrowcu

– Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie

– Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni

– Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie

IV. Warunki przyjęcia prac

 1. Każda praca w obu kategoriach powinna być wykonana przez jednego autora, wyjątkiem mogą być tylko duże pająki wykonane przez dzieci i młodzież (2 osoby).

Każda praca powinna zawierać kartkę z informacją:

Kategoria I – dzieci i młodzież do 18 roku życia

Imię i nazwisko autora, nazwa szkoły lub instytucji, klasa, imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem którego wykonano pracę, nr telefonu do opiekuna prawnego, w przypadku rzeźb tytuł pracy.

Kategoria II – instruktorzy i opiekunowie

Imię i nazwisko autora, zawód, lub nazwa instytucji, nr telefonu lub adres, w przypadku rzeźb tytuł pracy.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjmowania prac niezgodnych z wymogami regulaminu oraz prac, które uczestniczyły w poprzednich edycjach tego konkursu. Nie będą oceniane prace, które nie mieszczą się w kanonie sztuki ludowej Pałuk.

V. Jury konkursu

Oceny prac w obu kategoriach dokona jury powołane przez organizatorów.

VI. Nagrody

 1. Najciekawsze prace w obu kategoriach odpowiadające tradycyjnym wzorom regionalnym zostaną uhonorowane nagrodami ufundowanymi przez organizatorów i współorganizatorów.

 2. Jury przyzna jedno wyróżnienie dla nauczyciela bądź opiekuna, który przygotuje największą ilość nagrodzonych uczniów, niezależnie od tego czy będzie on sam brał udział w konkursie.

 3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy z nagrodzonych prac odbędzie się w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu. O dacie jej realizacji organizator poinformuje w innym czasie.

 4. Protokół z posiedzenia jury będzie również dostępny na stronie internetowej www.opatowka.pl.

VII. Zastrzeżenia organizatorów.

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE ZOBOWIĄZANE DO ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA.

Oświadczam, że wszystkie prace złożone przez mnie są mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację prac w wydawnictwach związanych z wystawą i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest (bądź jego opiekun) do wypełnienia i dostarczenia do organizatora dołączonych do regulaminu arkuszy z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, klauzulą zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Patrz załącznik nr 1 do regulaminu .

Regulamin konkursu oraz klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku a także protokół z posiedzenia jury konkursowego będą dostępne na stronie internetowej www.opatowka.pl

klauzula konkursu ludowego 2020

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. U E L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Muzeum Regionalne w Wągrowcu, ul. Opacka 15, 62-100 Wągrowiec, muzeum@opatowka.pl, tel. 67/2685911

2.W Muzeum Regionalnym w Wągrowcu został powołany Inspektor Ochrony Danych: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć, a także organizowanych przez muzeum wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.

4.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.

5.Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w kronice lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).

6.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

Post Author: Lops