WĄGROWIEC Z KLOCKÓW – KONKURS!

KONKURS: WĄGROWIEC Z KLOCKÓW LEGO

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane z klocków, przedstawiające obiekt związany z Wągrowcem (np. budynek, symbol, postać).

Konkurs realizowany jest w związku z wystawą „Historia Polski z klocków”, której otwarcie odbędzie się 18 czerwca br. o godz. 18.00 w Muzeum (ul. Opacka 15).

Prace oraz formularz zgłoszenia można składać w Muzeum do 21 czerwca br. (do godz. 16) w Muzeum. Rozstrzygnięcie konkursu – podczas III Weekendu na Szlaku Piastowskim, 23 czerwca o godz. 17.00 w Muzeum.

Na zwycięzców czekają nagrody!

FORMULARZ KONKURSOWY do pobrania (PDF)

Regulamin

KONKURS „WĄGROWIEC Z KLOCKÓW LEGO”

ORGANIZATOR

Miasto Wągrowiec

Muzeum Regionalne w Wągrowcu

Herosi Wolności

PRZEDMIOT KONKURSU

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane z klocków, przedstawiające obiekt związany z Wągrowcem (np. budynek, symbol, postać).

Wykonane prace można składać w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu do 21 czerwca 2018 r. (do godz. 16.00). Aby wziąć udział w konkursie konieczne jest złożenie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie TUTAJ lub w Muzeum).

Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Regionalnym
w Wągrowcu, czynnej do 4 lipca 2018 r.

JURY KONKURSU

Oceny prac w obu kategoriach dokona jury powołane przez organizatorów.

NAGRODY

Najciekawsze prace zostaną uhonorowane nagrodami ufundowanymi przez organizatora i współorganizatorów.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy z nagrodzonych prac odbędzie się w dniu 23 czerwca 2018 r. (SOBOTA, podczas wydarzenia III Weekend na Szlaku Piastowskim) o godzinie 17.00 w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu, ul. Opacka 15.

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW

Uczestnicy konkursu są zobowiązaniu do złożenia oświadczenia następującej treści:

Oświadczenie autora

(w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje pełnoletni opiekun. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka/podopiecznegow konkursie).

Oświadczam, że praca złożona przez mnie jest mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatną prezentację w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu oraz publikację prac w wydawnictwach związanych z wystawą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z póź. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na upowszechnianie wizerunku na podstawie ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U.2017 r. poz. 880 z póź.zm.) we wszystkich formach publikacji,w szczególności: broszurach, czasopismach, Internecie oraz innych materiałach informacyjnych służących promocji Muzeum Regionalnego i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych  oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

UWAGA !!!!

Prace nadesłane na konkurs prosimy odbierać w terminie od 5 do 12 lipca 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu przy ul. Opackiej 15.

REGULAMIN do pobrania (PDF)

 

 

Post Author: Lops