Deklaracja dostępności

Muzeum Regionalne w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.opatowka.pl. Data publikacji strony internetowej: 2018.12.31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.12.31

Deklarację sporządzono dnia na podstawie samooceny sporządzonej przez podmiot publiczny.

1. Dostępność architektoniczna

W odległości około 50 m od gmachu muzeum, przy ul. Opackiej znajduje się ogólnodostępny, bezpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów, niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością (brak wyznaczonego miejsca postojowego tzw. koperty, nierówna nawierzchnia). Od ulicy, do wejścia głównego muzeum prowadzą schody oraz stromy podjazd – będący drogą dojazdową do sąsiadującej posesji (wskazana pomoc osoby trzeciej). Przy schodach (12 stopni) prowadzących do obiektu, znajdują się balustrady, bezpośrednio do muzeum dochodzi się po nierównej nawierzchni (płytki chodnikowe).

Budynek, w którym znajduje się muzeum posiada dwa wejścia. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek. Progi drzwiowe nie przekraczają 5 cm. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń udostępnionych zwiedzającym można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Kasa biletowa znajduje się w holu głównym muzeum. Budynek posiada 11 sal wystawowych znajdujących się na jednym poziomie (najmniejsza sala ma niespełna 30 m kw). Szerokość przejść pomiędzy salami wynosi od 70 do 90 cm. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oświetlenie sal ekspozycyjnych nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Treści niedostępne w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu:

3. Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej

Harmonogram działań jest uzależniony od wielkości przyznanych muzeum środków finansowych.

4. Harmonogram działań dostosowujących stronę cyfrową

Harmonogram działań jest uzależniony od wielkości przyznanych muzeum środków finansowych.

5. Zasady dostępu alternatywnego

Muzeum jest przygotowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami (np. pomoc przy wejściu na piętro – do pomieszczeń biurowych, pomoc w odczytaniu treści dokumentu, broszury itp., pomoc w komunikacji, pomoc w opisie obiektów i sal wystawowych). W przypadku sprecyzowanych potrzeb należy skontaktować się z placówką z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Opis procedury wnioskowo-skargowej

W przypadku problemu z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt tel. 67 26 85 911 lub mailowy: muzeum@opatowka.pl

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu oraz wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.