Przejdź do treści

USŁUGI ARCHEOLOGICZNE

Od 2004 r. pracownicy Muzeum Regionalnego prowadzą badania i nadzory archeologiczne podczas prac ziemnych związanych z inwestycjami na terenie miasta Wągrowca i powiatu.

Zakres oferowanych usług archeologicznych:

  • opiniowanie i uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zakresu i charakteru prac archeologicznych,
  • przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie niezbędnego pozwolenia na badania archeologiczne,
  • sporządzenie kwerendy archiwalnej terenu inwestycji,
  • prowadzenie i koordynowanie nadzorów archeologicznych w trakcie realizacji prac inwestycyjnych,
  • przeprowadzenie prac wykopaliskowych poprzedzających inwestycję oraz wykonanie badań ratowniczych, powierzchniowych i sondażowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w pozwoleniu wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków,
  • wykonanie niezbędnej dokumentacji w trakcie realizacji prac inwestycyjnych oraz sporządzenie sprawozdań i raportów po przeprowadzeniu prac archeologicznych,
  • naukowe opracowanie wyników badań archeologicznych.

KONTAKT W SPRAWIE USŁUG ARCHEOLOGICZNYCH

Muzeum Regionalne w Wągrowcu – 67 26 85 911

(email: muzeum@opatowka.pl)

Kustosz ds. archeologii mgr Tomasz Podzerek – 692 755 579